Expertise / Publikationsbroschüre "SCHULE WIRKEN PRÄGUNG – in memoriam Prof. Alfred Habermann

Mit dem Projekt „Schule-Wirken-Prägung“ wollen wir nicht nur zwischen Ybbsitz, der letzten Wahlheimat Habermanns, und seinen Ursprüngen in der Südmährischen Region Vysočina Verbindungslinien ziehen. Wir wollen das immaterielle Erbe des sogenannten Schmiedepapstes auf-zeigen. Dazu haben wir verschiedene Initiativen erarbeitet und diese teilweise mit dem Schmiedefest Ferracu-lum verknüpft: Auf den Spuren des Meisters wurde eine Reise von Ybbsitz nach Jihlava vollzogen, mit der Ausstellung der Schüler & Freunde Habermanns und einem Podiumsgespräch wie auch mit dem Gedenkobjekt Epitaph werden die Folgegenerationen von Schmiedekünstlern und Metallbildhauern thematisiert. Mit diesen Aktivitäten wollen wir die Frage bearbeiten, „Was ist und bleibt von Prof. Alfred Habermanns Wirken in den nächsten Generationen?“
Die Textbeiträge von Gerhard Zeillinger und Leo Lugmayr verschriftlichen den bei uns hinterlassenen Eindruck in treffender Weise. Was bleibt von dem großen Zeitgenossen, Schmiedekünstler, Lehrer, Bildhauer, Schmied, Gesamtkünstler, Kosmopolit, Freund? 
Wir hoffen, dass die aufbereiteten Inhalte für Sie als interessierte Person greifbar dargestellt sind und wünschen viel Freude im Andenken an Alfred Habermann.
With the project „Schule-Wirken-Prä-gung“ we not only want to draw connecting lines between Ybbsitz, Habermann‘s last adopted homeland, and its origins in the South Moravian region Vysocina. We want to show the immaterial heritage of the so-called blacksmith‘s pope. For this purpose we have developed various initiatives and linked these partially with the forging festival Ferraculum: a journey in the traces of the master, from Ybbsitz to Jihlava, was done;  with the exhibition and a panel discussion  of students & friends of Habermann as well as with the com-memorative object Epitaph, the sub-sequent generations of blacksmiths and metal sculptors was thematized. With these activities we want to work on the question „What is and remains of Prof. Alfred Habermann‘s work in the next generations?“
The texts by Gerhard Zeillinger and Leo Lugmayr are an apt description of the impression left on us. What remains of the great contemporary, blacksmith, teacher, sculptor, master artist, cosmopolitan, friend?
We hope that the prepared contents are tangible for you as an interested person and we wish you great delight in the memory of Alfred Habermann.
Projektem „Schule-Wirken-Prägung“ nechceme pouze načrtnout spojnice mezi Ybbsitzem, tedy poslední zvolenou vlastí Habermanna, a jeho počátky v jihomoravské části Vysočiny. Chceme ukázat na nehmotné dědictví tohoto papeže kovářů. Za tímto účelem jsme vytvořili nejrůznější iniciativy a některé z nich propojili s kovářskou slavností Ferraculum. Ve stopách mistra byla realizována cesta z Ybbsitzu do Jihlavy, nastupující generace kovářských umělců a výtvarníků pracujících s kovem jsou představovány v rámci výstavy Habrmannových žáků & přátel s podiovou diskusí a také objektem epitafu. Těmito aktivitami bychom rádi poskytli odpovědi na otázku, „Co z působení prof. Alfreda Habermanna je a bude přítomno v dalších generacích?“
Texty sepsané Gerhardem Zeillingerem a Leo Lugmayrem výstižně vystihují dojem, který v nás zůstal zachován. Co zůstává po tomto velkém pamětníkovi, kovářském umělci, učiteli, výtvarníkovi, kováři, umělci jako takovém, kosmopolitovi a příteli? 
Doufáme, že se Vám jako zájemci o toto téma bude se zpra-covanými informacemi příjemně seznamovat a přejeme Vám při vzpomínce na Alfreda Habermanna hodně radosti.

You may also like

Back to Top